Ranking afrodyzjak??w

afrodyzjaki1

Afrodyzjak??w zwi─?kszaj─?cych pop─?d p??ciowy lub potencj─? jest wiele, nawet bardzo wiele. Nie wszystkie jednak daj─? oczekiwane efekty, a co za tym idzie Ô?? nasz wymarzony, idealny stosunek pozostaje nadal poza naszym zasi─?giem. Ca??kiem zrozumia??e staje si─? wi─?c pytanie, kt??re tutaj si─? rodzi Ô?? sk─?d mamy wiedzie─?, kt??ry afrodyzjak b─?dzie odpowiedni dla nas i naszego libido? Aby si─? o tym dowiedzie─?, wystarczy przyjrze─? si─? rankingowi, kt??ry powsta?? z my??l─? o zapewnieniu jak najlepszych dozna??.

Ranking podzielony zosta?? na 3 kategorie:

  1. Kremy na ??echtaczk─?
  2. Feromony m─?skie
  3. Feromony damskie

W ka??dej z tych kategorii wyr????nili??my 3 godne uwagi produkty Ô?? afrodyzjaki w najlepszej jako??ci i przyst─?pnych cenach.

Hiszpa??ska Mucha

Hiszpańska mucha

Od wiek??w hiszpa??ska mucha uwa??ana jest za najskuteczniejszy afrodyzjak. Opinia ta znajduje potwierdzenie w rzeczywisto??ci. Trzeba jednak odr????ni─? hiszpa??sk─? much─? z dawnych wiek??w od tej, kt??ra jest obecnie dost─?pna na rynku. Pierwotnie hiszpa??ska mucha by??a wyci─?giem ze sprasowanych ??uk??w pryszczela lekarskiego. Ten gatunek owada odznacza si─? jednak wysokim stopniem toksyczno??ci, dlatego te?? afrodyzjak spo??yty w wi─?kszych dawkach m??g?? si─? okaza─? ??mierteln─? trucizn─?. Zawiera?? on katandryn─?, kt??ra jest ??rodkiem rozszerzaj─?cym naczynia krwiono??ne, pobudzaj─?cym zako??czenia nerwowe i b??ony ??luzowe uk??adu moczowo-p??ciowego. Obecnie hiszpa??ska mucha jest produktem nie zawieraj─?cym szkodliwej katandryny, opieraj─?cym si─? g????wnie na mieszance kapsaicyny i wielu sk??adnik??w zio??owych wzmagaj─?cych zar??wno potencj─?, jak i doznania erotyczne. Hiszpa??ska mucha w rozumieniu wsp????czesnym to afrodyzjak du??o bardziej skuteczny od swojego pierwotnego odpowiednika. Jego dzia??anie zosta??o potwierdzone wieloma badaniami naukowymi i relacjami u??ytkownik??w chwal─?cych sobie ten wytw??r nowoczesnej medycyny. W tej chwili na rynku dost─?pnych jest wiele odmian hiszpa??skiej muchy, wyst─?puj─?cych jako produkty o rozmaitej konsystencji, sk??adzie oraz proporcjach. Ich skuteczno??─? zwykle jest r????na w przypadku r????nych os??b, jednak??e wszystkie one gwarantuj─? pewien podstawowy poziom efekt??w i dozna??, kt??re pojawiaj─? si─? w przypadku ka??dego za??ywaj─?cego specyfiku. Jedynie nat─???enie i d??ugo??─? dzia??ania ulega─? mo??e w tym przypadku zwielokrotnieniu, warto wi─?c przetestowa─? produkt, kt??ry b─?dzie optymalnym rozwi─?zaniem dla danej osoby. Nie ulega jednak w─?tpliwo??ci, ??e hiszpa??ska mucha jest rozwi─?zaniem skutecznym i jego popularno??─? nie jest przypadkowa.
Zobacz te??: hiszpa??ska mucha

Wsp????czesna wiedza na temat afrodyzjak??w

lov3

Istnieje wiele rodzaj??w afrodyzjak??w, kt??rych dzia??anie zosta??o w naukowy spos??b potwierdzone lub zaprzeczone. W ??wiadomo??ci ludzkiej niekt??re substancje pozostaj─? niezwykle silnymi afrodyzjakami, w rzeczywisto??ci jednak ich dzia??anie ogranicza si─? do efektu placebo. Afrodyzjaki magiczne z regu??y nie maj─? ??adnych substancji psychoaktywnych ani realnie wp??ywaj─?cych na funkcjonowanie organizmu. Ich dzia??anie ogranicza si─? do budzenia silnej wiary w dzia??anie. Istniej─? jednak r??wnie?? ludowe odmiany magicznych afrodyzjak??w, kt??re mog─? dzia??a─? dzi─?ki substancjom chemicznym zawartym w ich sk??adzie. Najcz─???ciej s─? to pokarmy i napoje, czasem tradycja wskazuje na ich funkcj─? wynikaj─?c─? z kszta??tu przypominaj─?cego cz??onka w stanie erekcji. Tutaj wyr????ni─? mo??emy chocia??by szparagi, pory, smardze, czy bambus. Inne tego rodzaju afrodyzjaki mog─? by─? bardzo niebezpieczne dla zdrowia, jak to ma miejsce w przypadku ryby fugu.

Medycyna ludowa to nie tylko magia i zabobony, ale te?? realnie dzia??aj─?ce lekarstwa. Chocia?? cech─? charakterystyczn─? wszelkiej wiedzy ludowej jest jej nienaukowy charakter, to jednak nastawienie czysto praktycznie cz─?sto prowadzi to zaskakuj─?co pozytywnych skutk??w terapii. Jednak i tutaj pojawia─? si─? mo??e skutek negatywny: nadmierne stosowanie np. hiszpa??skiej muchy prowadzi─? mo??e do powstania szkodliwych skutk??w ubocznych, natomiast ch─?─? stosowania takich substancji jak sproszkowany r??g nosoro??ca w linii prostej prowadzi do polowa?? na te zwierz─?ta i zwi─?ksza gro??b─? ich wygini─?cia.

Wsp????czesne lekarstwa z regu??y skupiaj─? si─? na kr??tkotrwa??ym dzia??aniu. W tym przypadku niekiedy ich funkcja pokrywa─? si─? mo??e z elementami medycyny ludowej nastawionej na dzia??anie poprzez efekt placebo (kt??ry mo??na jeszcze dodatkowo wzmocni─? poprzez zastosowanie r????nego rodzaju witamin i mikroelement??w). Wi─?kszo??─? jednak dzia??a poprzez polepszanie ukrwienia cia??ek jamistych cz??onka lub wp??ywanie na system nerwowy. Dost─?pne s─? w rozmaitych formach ot ma??ci i kropli, przez kapsu??ki po tabletki. Wiele os??b stosuje te?? ??rodki po??rednie Ô?? alkohol, lub narkotyki, kt??rych zadaniem jest u??atwienie kontaktu z drug─? osob─?, pozbycie si─? przeszkadzaj─?cych hamulc??w moralnych, czy nawet zwyk??ego wstydu. Niekt??re ??rodki prowadz─? te?? do pobudzenia i powstania stanu euforii.

Pop─?d p??ciowy

lov2

Pop─?d p??ciowy (nazywany tez pop─?dem seksualnym, lub libido) stanowi reprezentacj─? psychiczn─? pobudzenia. Prowadzi on do zaspokojenia potrzeb seksualnych, kt??re s─? zale??ne od wielu czynnik??w indywidualnych, takich jak wychowanie, poziom inteligencji, oraz poziom hormon??w. Zale??y wi─?c od biologicznej struktury organizmu i prowadzi do okre??lonych zachowa?? wspieranych przez czynniki motywacyjne, kt??re mog─? by─? indywidualne dla ka??dej jednostki. Motywacja seksualna jest jednym z najbardziej zr????nicowanych czynnik??w wyp??ywaj─?cych spoza ludzkiej ??wiadomo??ci, a prowadz─?cych do okre??lonych zachowa??. W tym miejscu rodz─? si─? np. fetysze oraz perwersje. Pop─?d p??ciowy z definicji Hansa Giesego jest wybi??rczym stanem gotowo??ci. Prowadzi do przyj─?cia partnera w zakresie jego p??ciowo??ci.

Samo poj─?cie pop─?du p??ciowego pochodzi od Zygmunta Freuda. Dla niego pop─?d by?? form─? energii, kt??ra po??redniczy w spe??nianiu okre??lonych funkcji przez pop─?dy ??ycia. Dla niego libido by??o odwrotno??ci─? tanatosa, czyli energii destrukcyjnej. Wewn─?trzny konflikt w cz??owieku pochodzi─? mia?? z wzajemnego zwalczania si─? tych dw??ch si??, w wyniku czego zaspokojenie jednej z nich prowadzi do g??odu drugiej. Zaspokojenie libido prowadzi do wyrzut??w sumienia.

Szerzej na ten sam temat (libido) wypowiada?? si─? Carl Gustav Jung. Ten psycholog uznawa?? libido za energi─? psychiczn─? w sensie og??lnym Ô?? a wi─?c zwr??cone by─? ono mo??e na zewn─?trz lub do wewn─?trz. ?ü─?cz─? si─? oba te rodzaje z mechanizmem ekstrawersji lub introwersji, s─? one naturalnym elementem psychiki ka??dego cz??owieka, dope??niaj─? si─? one wzajemnie i uzupe??niaj─?. Wyr????ni?? te?? wyra??ne r????nice mi─?dzy libido m─?skim i ??e??skim. Stwierdzi??, ??e u m─???czyzn w m??odo??ci wyst─?puje niski poziom testosteronu, przez co s─? bierni, zale??ni i kontemplacyjni, co pod wp??ywem okre??lonych uczu─? mo??e prowadzi─? do st??umienia pop─?du seksualnego. Kobiety s─? pod wp??ywem estrogenu, kt??ry wspomaga proces obni??ania poziomu dopaminy. Z tego te?? powodu pojawia si─? u nich pewien efekt rozlu??nienia, kt??ry nie jest zwi─?zany z uczuciem po orga??mie.

Popularne afrodyzjaki

b4

Popularnymi afrodyzjakami s─? zar??wno pokarmy, przyprawy, zio??a, napoje, jak i r????nego rodzaju medykamenty. R????ni─? si─? one sposobem przyjmowania, dzia??aniem oraz moc─?.

  1. Do afrodyzjak??w przyjmowanych jako pokarm zaliczamy: szparagi, figi, morele, daktyle, sery, seler, fugu, pstr─?gi, sardynki, rekiny, pory, ostrygi, orzechy w??oskie, mi??d, ma????e, kawior, jaja, trufle, smardze, pier??cieniaki, dziczyzn─?, czekolad─?, cebul─?, befsztyki, truskawki oraz awokado.

  2. Do afrodyzjak??w stosowanych jako przyprawy zaliczamy: seler, kapary, wanili─?, pieprz kaje??ski, pieprz, kardamon, imbir, ga??k─? muszkato??ow─?, cz─?ber, czosnek, cynamon, chrzan i chili.

  3. Do afrodyzjak??w zio??owych zaliczamy: rut─? stepow─?, cukierki i herbaty z ??e??-szenia, a tak??e preparaty z ??e?? szenia i mi??orz─?bu, nasiona Damiana, powoju ameryka??skiego, kilka gatunk??w kaktus??w, lubczyk ogrodowy, lotos.

  4. Do afrodyzjak??w wyst─?puj─?cych pod postaci─? napoj??w zaliczamy: mleko kozie, koktajle mleczne i alkoholowe, szampan, kaw─?, kakao i czekolad─?.

  5. Do afrodyzjak??w wyst─?puj─?cych jako leki zaliczamy: viagr─?, preparaty witaminowe, preparaty hormonalne, mleko pszczele, kantadryn─? i johimbin─?.

Szczeg??lnie popularna w ostatnim czasie sta??a si─? viagra, reklamowana jako cudowny lek na problemy z erekcj─?. Viagra to jednak??e jedynie nazwa handlowa leku o nazwie sildenafil. Jego dzia??anie polega na hamowaniu enzymu fosfodiesterazy typu 5. Sildenafil hamuje enzym fozfodiesterazy dzi─?ki czemu blokuje mo??liwo??─? katalizowania reakcji przej??cia cGMP w GMP. Prowadzi to do u??atwienia osi─?gni─?cia odpowiedniego st─???enia cGMP we krwi, co oznacza, ??e lek nie powoduje automatycznie powstaj─?cego wzwodu. Konieczna jest w tym przypadku normalna stymulacja erotyczna, kt??ra prowadzi do naturalnie wyst─?puj─?cej reakcji pr─?cia. Viagra jest wi─?c lekiem, kt??ry nie dzia??a w spos??b Ô??mechanicznyÔ?Ł. Jest to substancja wzmacniaj─?ca naturalne bod??ce erotyczne, kt??re w tym przypadku ??atwiej osi─?gaj─? zamierzony skutek.

Afrodyzjaki

b3

Afrodyzjaki potocznie uwa??ane s─? za substancje, kt??re zwi─?kszaj─? potencj─? albo pop─?d p??ciowy. Ich dzia??anie polega najcz─???ciej na ingerencj─? w poziom hormon??w p??ciowych, lub ewentualnie przewodnictwa dopaminergicznego. Jednak??e ich funkcja nie oznacza najcz─???ciej sztucznego pochodzenia. Bardzo cz─?sto s─? to najzwyklejsze substancje wyst─?puj─?ce w spos??b naturalny. W??r??d napoj??w wyr????ni─? mo??na na przyk??ad szampan lub kaw─? z imbirem, cynamonem i kozim mlekiem. Za ??ywno??─? pobudzaj─?c─? libido uwa??a si─? powszechnie owoce morza, czy morele z dodatkiem pszczelego mleczka. Na tym tle wyr????nia si─? johimbina, kt??ra uwa??ana jest za jeden z najsilniejszych afrodyzjak??w.

Johimbina jest organicznym zwi─?zkiem chemicznym, kt??ry uzyskuje si─? z drzewa Yohimbe (konkretyzuj─?c: z kory lub li??ci). Owe drzewa pochodz─? z Kamerunu. Krople z zawarto??ci─? Johimbiny powoduj─? zwi─?kszenie dop??ywu krwi do narz─?d??w rozrodczych.

W dawniejszych czasach umiej─?tno??─? przyrz─?dzenia afrodyzjaku uwa??ano za zdolno??─? magiczn─?. Dlatego te?? cz─?sto ??─?czono produkcj─? substancji wzmacniaj─?cych potencj─? z dzia??aniem czarownic. Typowymi sk??adnikami uwa??anymi za niezwykle skuteczne by??y na przyk??ad: j─?dra zwierz─?t, pomidory, szparagi, pasternaki, pory, sa??aty, kapusty, trufle, ??ywice drzew, przepi??rki, fasole, jaszczurki oraz ostrygi. Ciekawym przyk??adem tego rodzaju element??w eliksir??w by??y w??osy osoby, na kt??r─? mia?? zosta─? rzucony czar. W??r??d ro??lin dominowa??a mandragora (stosowana pod postaci─? ziela rozpuszczanego w kozim mleku). Jeszcze inn─? metod─? pobudzenia libido by??o przygotowanie posi??ku z ryby, kt??r─? wcze??niej nale??a??o u??mierci─? poprzez… W??o??enie jej do pochwy i poczekanie a?? zdechnie.

Powszechnie stosowanym podzia??em afrodyzjak??w jest rozr????nienie dw??ch podstawowych grup:

  1. ??rodki magiczne, maj─?ce na celu zakochanie si─? lub wywo??anie skierowanego w okre??lonym kierunku poci─?gu seksualnego (lubczyki).
  2. Substancje, kt??rych celem jest zwi─?kszenie mo??liwo??ci seksualnych. Mog─? one dzia??a─? poprzez poprawienie lub wzbudzenie erekcji u m─???czyzny lub pobudzenie kobiety.
Powered by WordPress | Designed